Privacybeleid

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Karnavalsvereniging de Deurdauwers verwerkt van haar leden, adverteerders, deelnemers of overige geïnteresseerden.

Indien u lid bent of wordt van Karnavalsvereniging de Deurdauwers, een advertentie zet in de Deurdauwer, een donatie of om een overige reden persoonsgegevens aan Karnavalsvereniging De Deurdauwers verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy statement te verwerken.

Karnavalsverening de Deurdauwers heeft een privacy beleid uitgewerkt, deze kunt u per email op vragen.

Karnavalsvereniging de Deurdauwers verzoekt u om het privacy statement door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1: Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de: penningmeester/ledenadministrator, info@deurdauwers.nl.                                                      

De penningmeester/ledenadministrator is te bereiken via bovenstaand emailadres.

2: Gegevens

Karnavalsvereniging de Deurdauwers verwerkt de volgende gegevens met de volgende doelstelling:

2.1      

In het kader van u lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. Voornaam, achternaam, geboortedatum en geslacht.
 2. (Post)adres, huisnummer, postcode.
 3. Telefoonnummer(s), emailadres(sen) en bankrekeningnummer(s)

2.2      

Karnavalsvereniging de Deurdauwers verwerkt de in 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan of het afhandelen van de van u verkregen informatie.
 2. Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Karnavalsvereniging de Deurdauwers.
 3. Uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen.

3: E-mail berichtgeven

E-mail berichten zullen altijd per BCC worden verzonden naar leden.

4: foto’s

Indien u lid bent of lid wordt van Karnavalsvereniging de Deurdauwers of een toegangskaart koopt voor de officiële georganiseerde feestavonden en openbare gelegenheden, georganiseerd door Karnavalsvereniging de Deurdauwers geeft u uitdrukkelijke toestemming voor:

 1. Het maken van foto’s tijdens de feestavonden en openbare gelegenheden.
 2. Het plaatsen van de gemaakte foto’s, tijdens de feestavonden en openbare gelegenheden, op de officiële website, facebookpagina van Karnavalsvereniging de Deurdauwers en het informatieboekje de Deurdauwer.
 3. Mocht u bezwaren hebben tegen het maken (I) en het plaatsen (II) van de foto’s op de officiële website, facebookpagina en het informatieboekje van Karnavalsvereniging de Deurdauwers, dan dient u dit schriftelijk of per e-mailbericht kenbaar te maken aan de penningmeester/ledenadministrator. Na schriftelijke of per e-mailbevestiging van u bezwaar zullen er geen foto’s meer van u worden gepubliceerd op de officiële website, facebookpagina en het informatieboekje de Deurdauwer van Karnavalsvereniging de Deurdauwers.
 4. Mochten er reeds foto’s op de officiële website en facebookpagina van Karnavalsvereniging de Deurdauwers van u zijn gepubliceerd, waarvan u vindt dat deze verwijderd dienen te worden, dan kunt u dit schriftelijk of per e-mailbericht kenbaar maken aan de onder artikel 1 verantwoordelijke functionaris ledenadministratie / advertentiebeheer. De betreffende foto’s zullen daarna verwijderd worden.

5: Verstrekking gegevens aan derden

Karnavalsvereniging de Deurdauwers zal op geen enkele wijze persoonsgegevens van u aan derde verstrekken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van u.

6: Bewaartermijn

Karnavalsvereniging de Deurdauwers verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens zolang u lidmaatschap loopt (tot schriftelijke opzegging). Na schriftelijke opzegging worden de persoonsgegevens vernietigd.

7: Beveiliging

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Karnavalsvereniging de Deurdauwers passende technische en organisatorische maatregelen genomen.

8: Data-lek

8.1

Bij een data-lek is er sprake van toegang tot of vernietiging, verlies, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een data-lek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook de onrechtmatige verwerking van gegevens en verlies van persoonsgegevens.

8.2

 1. Op grond van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) dienen data-lekken te worden gemeld aan de autoriteit persoonsgegevens. Karnavalsvereniging de Deurdauwers zal in alle gevallen van een data-lek de betrokken personen inlichten.
 2. Karnavalsvereniging de Deurdauwers roept ieder lid, adverteerder, deelnemer of overige geïnteresseerden een (mogelijk) data-lek te melden bij het bestuur van Karnavalsvereniging de Deurdauwers.
 3. Bij een melding van een (mogelijk) data-lek zal het bestuur een onderzoek instellen.

9: Inzagerecht

9.1

Via de penningmeester / ledenadministrator van Karnavalsvereniging de Deurdauwers kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Karnavalsvereniging de Deurdauwers zal u schriftelijkverzoek of verzoek per e-mail in behandeling nemen en u ontvangt binnen vier weken een antwoord op u verzoek.

9.2

Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van u persoonsgegevens als genoemd in hoofdstuk 2, kunt eveneens contact opnemen met de penningmeester / ledenadministrator.

10: Klachten

10.1

Indien u klachten heeft over de wijze waarop Karnavalsvereniging de Deurdauwers uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandeld heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

10.2

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit geschreven privacy beleid kunnen worden gericht aan de penningmeester / ledenadministrator van Karnavalsvereniging de Deurdauwers.

11: Wijzigingen

11.1

Dit privacy statement van Karnavalsvereniging de Deurdauwers kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekend gemaakt via de officiële website van Karnavalsvereniging de Deurdauwers.

11.2

Karnavalsvereniging de Deurdauwers adviseert u om regelmatig het privacy statement te bekijken en te lezen.